16700-KVG-V41 (Xe tương thích: AIR BLADE 110(2012))