35010-K27-V00 (Xe tương thích: AIR BLADE 125i (không chip))